Ochrana osobných údajov

e-shop

 

Spracovateľom osobných údajov – prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je spoločnosť TZB produkt s.r.o.

Naše kontaktné údaje: 

TZB produkt, s.r.o.

Hollého 296/18

922 31  Sokolovce

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.23228/T

IČO: 44588429

DIČ: 2022754118

IČ DPH: SK 2022754118

telefón: +421 33 73 21 258

e-mail: obchod@vzduchotechnika-eshop.sk

 

Rozsah nami spracúvaných osobných údajov

- ak ste fyzickou osobou:

   meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska / adresa doručenia tovaru, číslo telefónu, adresa elektronickej pošty a číslo účtu v prípade vrátenia platby z dôvodu odstúpenia od zmluvy,

- ak ste právnickou osobou:

   obchodné meno, adresa sídla / adresa doručenia tovaru, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

Súbory cookies

Naše internetové stránky používajú súbory cookies na účely analýzy a vytvárania štatistík týkajúcich sa ich návštevnosti. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Z tohto dôvodu ich nemožno považovať za osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky (dodanie Vami objednaného tovaru) a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou.

Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo z našej strany plniť jej predmet. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa § 13 ods.1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

 

Doba spracúvania osobných údajov

Po vybavení Vašej objednávky zostanú Vaše osobné údaje, sú uchovávané v našej spoločnosti počas 10 rokov od vystavenia daňového dokladu v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a tiež v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach .

V prípade, že ste sa registrovali na internetovej stránke nášho elektronického obchodu, môžete kedykoľvek skontrolovať a zmeniť svoje osobné údaje ktoré ste uviedli pri registrácii alebo  svoju registráciu zrušiť po prihlásení sa v časti " Moje nákupné centrum / Moje údaje ". Po zrušení registrácie budú Vaše údaje vymazané.

 

Vaše práva

V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov máte

  • právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23,
  • právo na obmedzenie spracúvania podľa § 24,
  • právo na prenos údajov podľa § 26,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27, v prípade že Vaše osobné údaje sú spracúvané na právnom základe nášho oprávneného záujmu podľa § 13 ods. 1 písm. f),
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa §100, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na našej adrese alebo prostredníctvom elektronickej adresy, ktoré sú vyššie uvedené. Vašu požiadavku vybavíme v časovej lehote v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov do 30 dní od jej doručenia.

 

Okruh príjemcov osobných údajov

V prípade uzatvorenia záväznej objednávky na dodanie tovaru našou spoločnosťou budú Vaše osobné údaje sprístupnené našim sprostredkovateľom, ktorí zabezpečujú vybavenie Vašej objednávky a tiež budú poskytnuté kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia Vami objednaného tovaru na Vami uvedenú adresu dodania; Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším iným subjektom s výnimkou prípadov zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3. zákona o ochrane osobných údajov. 

 

Podmienky zabezpečenia ochrany osobných údajov

Prehlasujeme, že sme prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom nepovolaných osôb, zverejnením alebo poskytnutím iným subjektom s výnimkou tých ktoré sú vyššie uvedené, ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.